dwe - month - le mois

Acholi English français
Dwe me acel January janvier
Dwe me aryo February février
Dwe me adek March mars
Dwe me angwen April avril
Dwe me abic May mai
Dwe me abicel June juin
Dwe me abiro July juillet
Dwe me aboro August août
Dwe me abongwen September septembre
Dwe me apar October octobre
Dwe me apar acel November novembre
Dwe me apar aryo December décembre


kare - season - la saison

Acholi English français
Spring le printemps
Summer l'été
Autumn, (Fall) l'automne
Winter l'hiver